Läänintilit

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

SSHY:n Digitointiprojekti

Uudempi tilikirjasarja eli läänintilit 1635-1808

Tämä työpöytä on tarkoitettu läänintileissä esiintyvien luetteloiden ja kirjojen nimien kirjaamiseen ja suomentamiseen.

Tavoitteena on, että läänintileissä esiintyvien luetteloiden nimet kirjataan tänne, jotta jatkossa tallennuslomakkeiden täydentäminen helpottuu ja haut tietokannasta löytävät kaikki samannimiset kirjat.

Pikaohje sivun muokkaamiseen


Yleistä

Lääninhallinnon arkisto sisältää erilaisia asiakirjoja, tositteita, kirjeenvaihtoa ym. Uudempi tilikirjasarja eli läänintilit on jaettu yleisiin asiakirjoihin, jotka koskevat koko Suomea tai useampia läänejä ja lääneittäin järjestettyihin ryhmiin.

Yleisiä tili- ym. asiakirjoja 1635-1808
Läänien tiliasiakirjoja 1635-1808

Vuosina 1635-1808 läänien ja kihlakuntien rajoissa on useita muutoksia. Arkistolaitoksen luetteloista (kts. sivun alareuna) tai paikallishistorioista löytyy mihin lääniin tai kihlakuntaan kunkin pitäjä kuului.


Läänit

Vuonna 1634 perustettiin lääninhallinto, jolloin paikallishallintoyksiköiksi perustettiin lääninhallitukset. Läänit jakaantuivat kihlakuntiin ja kihlakunnat pitäjiin.

Läänijaot eri aikoina: Läänit


Kihlakunnat

Vuonna 1721 läänit olivat jakautuneina 27 kihlakuntaan. Ruotsin ajan lopussa kihlakuntia oli 33. Kihlakunnat lääneittäin


Läänintilien sisällysluettelot

Tallennuslomakkeissa käytettävät luettelonimet (Keskeneräinen)


 • Avkortningslängd: Poisto- ja lyhennysluettelo
 • Boskapslängd: Karjaluettelo
 • Charta Sigillata: Leimamaksu
 • Extract av avkortningslängd: Poisto- ja lyhennysluettelon yhteenveto
 • Folklängd: Väkiuettelo
 • Frälselängd: Aatelisluettelo
 • Fånglista: Vankiluettelo
 • Hjonelagslängd: Pariskuntaluettelo
 • Husbehofsbränningslängd: Kotitarvepolton veroluettelo
 • Jordebok: Maakirja
 • Kvarntullslängd: Myllytulliluettelo
 • Kvarntullsmantalslängd: Myllytullimanttaaliluettelo
 • Lagmans och Häradshöfdinge Räntor: Laamannin ja kihlakunnantuomarin verot
 • Legonhjons kontributionslängd: Palkollisten pakkoveroluettelo
 • Legonhjonslängd: Palkollisluettelo
 • Längd över fattige: Köyhien luettelo
 • Längd över Ödeshemman: Autioluettelo
 • Mantalslängd: Henkikirja
 • Militiejordebok: Sotilas­maakirja
 • Restlängd: Rästiluettelo
 • Roteringslängd: Ruotuluettelo
 • Ryttarelängd: Ratsuluettelo
 • Röklängd: Savuluettelo
 • Saköreslängd: Sakkoluettelo
 • Skattetals slut: Veromäärien yhteenveto
 • Skattlängd över ödeshemman: Autioveroluettelo
 • Specifikation på handverkare: Käsityöläisten erittely
 • Specifikation på rå o. rörs hemman: Rajapiiritilojen erittely
 • Taxeringslängd över brännevins accisen: Viinan kotitarvepolttoluettelo
 • Tiondelängd: Kymmenysluettelo
 • Utsädeslängd: Kylvöluettelo
 • Verifikationsbok: Tilitositekirja


Sanastoa

 • Charta Sigillata: Leimamaksu
 • Extract: Yhteenveto
 • Fångskjuts: Vankikyyti
 • Kost: Muona
 • Militie Staten: Sotilashenkilöt
 • Landstaten: Siviilivirkamiehet
 • Officerare: Upseeristo
 • Rå och rörs hemman: Rajapiiritilat
 • Slut (Sluut): Loppuyhteenveto
 • Förmedlade hemman
 • Obesutne hemman
 • Underlagde hemman
 • Öde hemman
 • Uptagna hemman


Erilaisia luetteloita

 • Afkortningar: Verolyhennykset
 • Boskapslängd: Karjaluettelo
 • Extract af Saköres Längder: Sakkoluetteloiden yhteenveto
 • Jordebook: Maakirja
 • Kontributionslängder: Pakkoveroluettelot
 • Lagmans och Häradshöfdinge Räntor: Laamannin ja kihlakunnantuomarin verot
 • Mantals Längd: Henkikirja
 • Militia Jordebook: Sotilas­maakirja
 • Ordinarie räntter: Vakinaiset verot
 • Persone Längd: Henkikirja
 • Prestpenningar: Papin raha
 • Protokollsutdrag: Pöytäkirjaote
 • Qvarntulls Längd: Myllytulliluettelo
 • Rest Längd: Rästiluettelo
 • Saköreslängd: Sakkoluettelo
 • Skattetals slut: Veromäärien yhteenveto
 • Tionde Lengd (Längd): Kymmenysluettelo


 • Extract af (Carelska) Dragoune Regimentz Militia Jordebook: (Karjalan) rakuunarykmentin sotilas­maakirjan yhteenveto
 • Extract af följande Kymmene Häradz Saköres Längder: Sakkoluetteloiden yhteenveto
 • Extract af Kymmene Häradz Mantals Längd uppå Rööktahlen: Kymin kihlakunnan henkikirjan savulukujen ote
 • Extract af Kymmenegårdz Lähns Infanterie Militie Jordebook: Kymenkartanon läänin jalkaväen sotilasmaakirjan yhteenveto
 • Extract och Uträkning öfwer Crono Tijonden: Kruununkymmenysten yhteenveto ja laskelma
 • Extract uppå Summa Lateris öfwer föregående Mantahls Längd: Manttaaliluettelon yhteenveto


 • Förtekning uppå Nämdemännerne: Lautamiesten luettelo
 • Förtekning på Brude­ paren och Charta Sigillata in­komsten för deras lysnings sedlar utj Lappträsk försambling:Lapinjärven seurakunnan vihittyjen luettelo
 • Förtekning uppå the Brudepar som här i Elimä Sochn Wigde äro och therföre ärlagt Charta Sigillatae afgiften: Elimäen pitäjän vihittyjen luettelo
 • Förtekning på de Bruude paar som åhr 1746 blifwit wigde utj Swänska dehlen af Pyttis Försambling: Pyhtään seurakunnan ruotsalaisen osan vihittyjen luettelo • Giärde Mantals; Extract: Mantaaliveron ote
 • Höste Tingtandet: Syyskäräjät
 • Manthals Längd öfwer Bårgerskapet wid Lilla Abbor­fors: Pien Ahvenkosken porvariston henkikirja
 • Mantals Längd öfwer Kymmenegårds Läns Swänska dehl: Kymenkartanon läänin ruotsalaisen osan henkikirja
 • Militia Jordebook: Sotilas­maakirja


 • Nyslåtz och Kymmenegårdz Läns Höfdin­gedömes Marckgångs Taxa: Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin verohintaluettelo


 • Rest Längd Öfwer någre Crono utskyllder i Kyrnmene Härad: Eräiden kruununverojen rästi­luettelo
 • Rest Längd Öfwer Then Crono Låhn Spannemål som Åhr 1744 till allmogen uthdeelt: Talonpojille v. 1744 kruunun lainaa­man viljan rästiluettelo
 • Rest Längd uppå Then Crono Skuld: Kruunun velan rästiluettelo


 • Räkning för Crono Tijonden: Kruununkymmenysten tili
 • Räkning för Lagmans och Häradshöfdinge Räntor: Laamannin ja kihlakunnantuomarin verojen laskelma


 • Saaköres Längd utj Kymmene Härad: Kymin kihlakunnan sakkoluettelo
 • Saaköres Längd wid Wintertingen utj Kymmene Härad: Talvikäräjien .....
 • Saaköres Räkning: Sakkotili
 • Sammandrag af Förtekningarne Öfwer Sigillate: Leimapaperitili
 • Sluut Extract öfwer Kymmene Häradz Jordebook: Maakirjan loppuyhteenveto
 • Sluut Extract öfwer Afkort- och Anordningarne­: Lyhennysten ja maksumääräysten loppuyhteenveto
 • Special Extract öfwer Afkortning­arne: Lyhennysten yksityiskohtainen ote
 • Special Emract öfwer Kongl: Maj ts och Cronones Behållne Hemman och Räntor: Kruununtilojen ja -verojen yksi­tyiskohtainen ote
 • Specification uppå Kyrckor och Prästebohls underlagde Hemman: Kirkkojen ja pappiloiden tarpeisiin annettujen tilojen erittely
 • Summarum öfwer Ödes ock Frijheetz Hemmanen: Autiotilojen ja verovapaiden tilojen yhteenveto
 • Tijonde Taxerings Längd: Kymmenysten taksoitusluettelo
 • Uthräkning på Prästegiärden: Papinveron laskelma
 • Uti Nyslåttz och Kymmene­gårdz Lähns Landt Ränterie Äro ifrån Kymmene Härad Följande Kongl: Maijts och Cronones Ordinarie och Extra-ordinarie wordne inlefwererade: Kymin kihlakunnasta lääninra­hastoon toimitetut kruunun varsi­naiset ja ylimääräiset verot
 • Uti Nyslåts och Kymmenegårdz Lähns Landt Ränterje Är ifrån Kym­mene härad insat och allefwereradt det som därstedes av Kongl: utred­nings Comissions åhr 1743 utlånte 1746 influtit: Lääninrahastoon Kymin kihlakunnasta toimitettu kuninkaallisen selvitys­komission 1743 myöntämän lainan tili • Öfwerdragz Räkningar öfwer Afkort- och Anordning­arne: Lyhennysten ja maksumääräysten siirtotilit


 • (verificationer): Lääninrahastonhoitajalle osoitettuja tositteita


Lähteet


Sanastoja


Läänintiliaiheisia luetteloita

 • Luettelo yleisarkistojen mikrofilmien käyttökopioista. Toim. Leena Airola. Helsinki: Valtionarkisto, 1982. s. 23-51: Läänintilit (erittelee suhteellisen tarkasti rullien sisältöä)
 • Valtionarkiston yleisluettelo. 1. Helsinki: Valtionarkisto, 1956. s. 72-94: Läänintilit 1635-1808
 • Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634-1808. Toim. Matti Walta. Helsinki 1983. 277 s. (korjattu ja lisätty painos Helsinki, 1989) (sis. kuntahakemiston)


Digiarkistosta löytyvien läänintilien sisällysluetteloita

Käynnistimme projektin, jossa kaikki pääsevät mukaan täyttämään puuttuvia hakemistoja läänintileihin. Hakemistot löytyvät täältä.