Karjalan tk 1731, useita juttuja

Kohteesta SshyWiki
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Alkuperäinen tuomiokirjan sivu | täällä

I anledning af Befallningzmannens Wälbetrodde Erich Andersjns begiäran undersöktes beträffande 1729 åhrs marckgång å Lijn och hampa, som Almogen af Crono bönderne uti Ilomantz, Tochmajerfwi och Kides sampt Uguniemi sochnar uti den behåldne dehlen af Carelen och befans wed bem:te Sochnars Innewarande Åhrs Ordinarie häradz Winter Tingz ställen efter Nembdens och den närwarande Allmogens intygan at marckgången bem:te åhr 1729 å en marckpund warit 5 1/3 % Srmt samt Een ?? hampa 2 % dito mynt och dhe hwilcka intet haft Lijn och Hampa in natura at lefwerera så hafwa Wederbörande upbördzmän i Penningar ei heller öfwer denne marckgång taget som Attesteres och Annoterat blef.

Kruununvouti ... Eric Andersinin pyynnöstä tehtiin tutkimus koskien vuoden 1729 pellavan ja hampun vaihtokurssia (sorry, lauserakenne ei hahmotu...) kruununtilalliset Ilomantsin, Tohmajärven ja Kiteen sekä Uukuniemen pitäjissä Karjalan Suomen puoleisessa osassa ja todettiin mainittujen pitäjien kihlakunnan tämän vuoden vakituisten talvikäräjien pitopaikassa lautamiesten ja paikalla olleen rahvaan todistuksella että vaihtokurssi mainittuna vuonna 1729 oli 5 1/3 äyriä ja naulalta hamppua 2 äyriä samaa rahayksikköä, eivätkä asianomaiset veronkantomiehet liioin niiltä, joilla ei ollut pellavaa ja hamppua toimitettavana luonnossa, olleet ottaneet yli tämän vaihtokurssin, joka todistettiin ja muistiinmerkittiin.


I anledning af Cammareraren Erintz ingifne Memorialer undersöktes nu Anders Mutains Torpställe uti Jakima och som det samma befans uppå olagligit ställe sampt bylaget till förfång wara upsatt, dy ansades Länsmannen till föllje af Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdingen angående slika Torp uthfärdade högt respective förordnande, at låta bem:te Torp nederrifwa.

Lääninkamreeri Erinzin kirjelmän johdosta tutkittiin nyt Antti Mutasen torpanpaikka Jaakkimassa, ja koska se havaittiin pystytetyn laittomalle paikalle sekä kylälle haitaksi, niin korkeasyntyisen herra paronin ja maaherran sellaisia torppia koskevan määräyksen johdosta käskettiin nimismiehen antaa purkaa mainittu torppa.

Äfwenledes Jöran Bamberg hwilken af Rijs och Rot upbygt sig Torp i Kides kyrckioby uppå bylagetz mullbetes marck emedan det skall wara bylaget till förfång; som Annoterades.

Samoin Yrjö Bamberg, joka on rakentanut torppansa Kiteen kirkonkylään kylän laidunmaalle, koska se on kylälle haitaksi, joka muistiinmerkittiin.

 af Rijs och Rot = tyhjästä, alusta lähtien

Takaisin sivulle Tuomiokirja