MUNCK suku,Tavastehus/Hyvikkälä,(Hauho).1348.

Tänne voit lähettää sukututkimukseen liittyviä kysymyksiä, henkilöhakuja, linkkivinkkejä ja muuta sellaista.
tommypohjanen
Viestit: 485
Liittynyt: 14.10.2008 21:37
Viesti:

MUNCK suku,Tavastehus/Hyvikkälä,(Hauho).1348.

Viesti Kirjoittaja tommypohjanen » 06.05.2010 13:48

Tietääkö kukaan lisää tästä MUNCK suvusta?

MUNCK suku,Tavastehus

MUNCK Anders,till Hyvikkälä,väpnare på Tavastehus,
lapsia:
MUNCK Karin,nämnes 1407 i Hauho,&e.1407
puoliso TORSTENSSON Asser,frälseman,1407 innehar Hyvikkälä i Hauho
------------------
MUNCK

nummer:546
Skara 24.3.1348

Kung Magnus tar Anders Munk, hans folk och egendom i sitt hägn samt frisäger honom från alla kronoutlagor.

Föregången av brevet av 28 aug. 1357 finns urkunden, jämte åtskilliga brev från följande seklet, av Gregorius Martini Teittus inskriven i en på Malmgård i Pernå befintlig kopiebok under rubrik: ”Copier vdaff alla the breeff, som nw tilstedes finnes vppå Sarffwelax, thess frijheet, frelsse och godz och andre tilläger, vtschriffne anno 1586 then 26 aprilis.” Efter urkunden finns denna anteckning: ”Konungh Carls breeff then 8:tonde är förkommit igenom fienderne.”
Skara 24 mars 1348.

Magnus, Dei gratia rex Swetiæ, Noruegiæ et Scaniæ, omnibus præsens scriptum cernentibus salutem in Domino sempiternam. Noueritis quod nos dilectum nobis Andream Munch, præsentis exhibitorem, cum omnibus bonis suis mobilibus et inmobilibus familiisque et personis commorantibus in eisdem, sub nostram pacem et protectionem suscipimus specialiter defendendum, renunciantes eundem ab omnibus impositionibus, exhibitionibus ac aliis solutionum generibus quibuscunque nobis et iuri nostro regio debetur, quibuscunque nominibus censeantur, liberum pariter et exemptum; vnde per gratiam nostram disponentes, prohibemus ne quis aduocatorum nostrorum eorundemque officialium seu quouis alter, cuiuscunque conditionis aut status existat, prædictum Andream in bonis præmissis contra tenorem presentis præsumat quolibet impedire, prout indignationem nostram et regiam vitare voluerit vltionem. Datum Scara anno Domini mcccxlviij, in profesto annunciationis beatæ virginis.

Uti nämnda kopiebok ingår ock en med samma handstil inskrifven, så lydande svensk öfversättning:

Moghus (!), medh Gudz nåde Sweriges, Norges och Schone konungh. Allom them, som thette närwarande breeff seeandes warde, ewigh helsse j Herranom. Göre wetterligit att wij haffwe thenne breeffwijsere oss elskeligh Anders Munch medh alle hans ägor, rörlige och orörlige, sampt hans hwssfolck och tieniste personer och andre, som vppå hans godz tillholle, taghit och annamedh vnder wår fridh och beskydningh och synnelige förswarelsse, och seije honom alldeles frij iffrå alle vppålagor, gemenige vthgiffter och andre vthgärder, hwilke som helst han oss och wår kongl:e rättighet plichtigh är, ehwadh nampn the helst nempnes medh. Hwarföre wij, vdaff gunst och nåde bestellendes, förbiude att ingen vtaff wår ståthollere och theres befalningzmän eller och nogon annen, vdi hwadh ståndh och kall the helst äre, för:de Anders till förb:te ägor emooth thette breeffz innehold fördrister att nogorlunda hindre eller qwälie, så frampt the wele vnwijke wår ogunst och kongl:e hempd. Giffuit j Schare ååren effter Gudz byrdh 1348, dagen näst effter (= före) wårfrudagen i faston.
-----------------------------------------------------------------------------------

nummer:667
Ingå 28.8.1357

Kung Erik Magnusson tar Anders Munk samt hans folk och egendom i sitt hägn och försvar och förordnar om hans avlönande från Tavastehus slott.

Denna urkund finns, jämte konung Magni omedelbart därpå följande brev av 24 mars 1348 (FMU n:o 546) samt åtskilliga från det följande seklet, av Gregorius Martini Teittus inskriven i en på Malmgård i Pernå befintlig kopiebok under rubrik: ”Copier vdaff alla the breeff, som nw tillstedes finnes vppå Sarffwelax, thess frijheet, frelsse och godz och andre tilläger, vtschriffne anno 1586 then 26 Aprilis.”
Ingå den 28 augusti 1357.

Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus, Dei gratia Sueorum Gothorumque rex ac dominus terre Scanie, salutem in Domino sempiternam. Noueritis nos exhibitorem presentis Andream Munch cum omnibus bonis suis, mobilibus et immobilibus, familiisque et personis in eisdem bonis commorantibus, sub nostra pace et protectione suscepisse specialiter defendendum; mandantes aduocato nostro in Tauestahws, qui nunc est vel qui pro tempore futurus sit, dilecto (= dicto) Andree, vestes [et] premia, videlicet decem marcas denariorum, ac alia castrensia dari consueta annis singulis ad dies suos solui ac integraliter assignari. Datum in Ingåå anno Domini mccclvij, die beati Augustini, sub secreto nostro.

I samma kopiebok ingår ock en med samma handstil inskrifven så lydande svensk öfversättning:

Allom them, som thette närwarande breeff seeandes warde, Erich, medh Gudz nåde Swerigis och Götis konungh och een herre öffuer Skonelandh, ewigh helsningh j Herranom. Göre witterligit thet wij thenne breeffwijsere Anders Munck medh alle syne ägor, rörliga och orörliga, och hans godz och hwssfolck, som på samme godz wistandes eller boandes äre, vnder wår fridh och beskyddningh och synnerliga förswar tagit haffua; befalandes wår befalningzman på wårt slåt Tawisthws, then nw är eller then, som met tijden ware kan, förnempda Anders kläde och lön, nemplig tijo marck, giffua och andre slåtzens rättigheeter hwart åår bettala och till fyllest giffua. Giffuet j Ingå anno Domini 1357, på s. Augustini dagh, vnder wårt secret.
----------
http://web.telia.com/~u72802835/tommypo ... juuret.htm

Sähköposti:

x-internet@hotmail.com