tarvittaisiin käräjäjutun tulkintaa

Täällä voi kysyä apua epäselvien tekstien tulkitsemiseen.
Juhani Heikkinen
Viestit: 1
Liittynyt: 20.06.2017 17:59

tarvittaisiin käräjäjutun tulkintaa

Viesti Kirjoittaja Juhani Heikkinen » 10.08.2017 18:34

Oheisena käräjäjuttu joka tässä puhtaaksikirjoitettuna:
Jutun lopputulos on tiedossa mutta tärkein asia on jutussa olevien henkilöiden väliset sukulaisuus-suhteet.
Onko jutussa veljekset Paavo Matinpoika Karhu ja Heikki Matinpoika Karhu, vai jompikumpi ?
Talvikäräjät Paltamo 1725 s 656 kuva 209

"Det tilltalte wäl Påhl Mattson Karhu ifrån Väyrylä by des stiuffader Mattz Väyrynen derstädes angående des innestående förmente fäderne, men som deremot 1. befinnes at hans moder nu närwarande Christina Kettutar honom småningom gifwit efter en i rätten inlefwererat optekning ?? och andra huusgeräds saker belöpande till 265 dahler 16 öre kmt förutan 2 st. kistor och en half noot. 2. Denne arfz sak jemnwäl öfwer någre 30 åhrs tijd warit i så måtto förtaget, at härå eij någon lagel. påtalan skiedt efter det oprättade inventarium, som länsman Daniel Cajanus nu fullan tillstod sig hafwa opsatt, men medelst fienden förkommelse warandes således 3. eij någon efterrättelse at tillgå huru mycket des arfendehl warit. Hälst och som 4. stiuffadren Väyrynen både efter des contestation som ock nembdens och fleres intygan opsedt Hendrich ifrån det han war 3 åhr gammal till sine myndige åhr, påståendes nu äfwen föden och hans öfrige opfostring måtte i consideration kommen och til godo beräcknas, hwilket 5. allaredan synes emoot des arfz andehl i anseende till bortz förmögenhet quadrera, sedan modernes tredie dehl afdragit är. Ock som denne sak således i brist af nödig efterrättelse twifwelachtig, dy i öfwer wägande af föregående skiel och omständigheter ock dömde rätten iförmågo af det 19. cap tingen B: och domare reglerne Hendrich Mattson Karhus till des stiuffader Matts Väyrynen fattade käromåhl, för denne gång af intet wärde in till des han sitt rätt med bettre skiel bewijsa kan."